مسابقه سردر شرکت صنفی تخصصی بنکداران آمل

  • 0
  • December 13, 2022
Portfolio Description

سفر صغیر شامل سیرکولاسیونی است که از ورودی ساختمان در سایت آغاز شده و به فضاهای داخل بنا ختم می شود. این سفر اشاره به مکان آغازی می کند که در نهایت به معرفی حجم و کاربری آن ختم می شود و از اهمیت زیادی برخوردار است. در معماری می توان توسط عناصری مانند سردر، جلوخوان، پیشخوان، و غیره بر این سفر تأکید کرد. در صورت عدم تأکید بر آغاز سفر صغیر، انسان ممکن است برای ورود به بنا، دچار سردرگمی شود. قطعاً طراحی این آغاز سفر صغیر بستگی به عملکرد فضا دارد.
در پروژه طراحی سردرب اصلی شهرک بزرگ تجاری و بازرگانی شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر، داشتن روحیه صنعتی با توجه به کاربری کارخانه از یک سو و توجه به فرم غالب سقف های شیبدار استان مازندران، اساس طراحی سردرب را بر اساس فرمی نوین با سقف شیبدار متفاوت پیش برد.
با توجه به اینکه بار ترافیکی خروجی محصولات در این کارخانجات تولیدی بیشتر از بار ورودی است، در ورودی این مجموعه اندازه ی خروجی بیشتر از ورودی طراحی شده و در حدفاصل این دو ورودی، ساختمان نگهبانی پیش بینی شده است. مکان قرار گیری ورودی، کنترل همزمان ورود و خروج را میسر کرده است.