پروژه های اجرایی تاسیسات

قبل از اجرای عایق تی سون :

پشت بام ساختمان ده ونک که بصورت موزاییک اجرا شده و آب باران از لابلای مصالح و عناصر تأسیساتی به طبقه زیر نفوذ می کند.

بعد از اجرای عایق تی سون :

عایق رنگی تی سون ضد رطوبت، روی موزاییک های سقف و دیواره های پشت بام انجام شده است.

قبل از اجرای عایق تی سون :

پشت بام ساختمان ظفر که گرمای کولرها و بام، برای ساکنین آزار دهنده بود.

بعد از اجرای عایق تی سون :

عایق رنگی تی سون ضد رطوبت، روی کانال ها و کولرها و همچنین کف پشت بام انجام شده است.

قبل از اجرای عایق تی سون :

پشت بام ساختمان واشقانی جمال آباد که نفوذ آب به طبقه زیر برای ساکنین آزار دهنده بود.

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد رطوبت و ضد آب سقف و دیواره ها پشت بام بر روی موزائیک موجود

قبل از اجرای عایق تی سون :

خط لوله قم کهک بوشهر

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون برای ضد خوردگی و عایق رطوبتی لوله خطوط

قبل از اجرای عایق تی سون :

سقف واگنهای راه آهن رجا

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد خوردگی و رطوبت سقف واگن ها

قبل از اجرای عایق تی سون :

بام ساختمان آفرینش

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش تی سون و عایق رنگی ضد رطوبت و ضد آب پشت بام و دیواره ها بر روی موزائیک موجود

قبل از اجرای عایق تی سون :

مترو واگن سازی

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد خوردگی و رطوبتی سقف واگن ها

قبل از اجرای عایق تی سون :

مخازن نگهداری روغن گرم

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد خوردگی و رطوبت مخازن روغن گرم

قبل از اجرای عایق تی سون :

مخازن روغن فولاد بردسیر

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد رطوبت و ضد حرارت مخازن بتنی

قبل از اجرای عایق تی سون :

بام و نمای ساختمان میرموسی

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد رطوبت و ضد آب بر روی ایزوگام سقف موجود و دیوارهای جانبی